2013-01-22

Fyra

Fyra proefrit in Mechelen
De nieuwe Fyra-trein tussen Brussel en Amsterdam blijft voor beroering zorgen. Niet enkel de technische problemen waarmee de treinstellen te kampen hebben en waardoor ze voorlopig zelfs buiten dienst werden gesteld, maar ook en vooral het concept van de aangeboden dienst. Een weinig flexibele (verplichte reservering) en dure verbinding, die bovendien niet tegemoet komt aan de vervoersbehoeften vanuit Noord-Brabant of Den Haag, die hun rechtstreekse verbinding met België verliezen.
Het geheel kadert in een business-model van treinen met globale prijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van een complex tariefmodel gebaseerd op yield management. Andere hogesnelheidstreinen zoals Thalys of Eurostar zijn in hetzelfde bedje ziek. Voor wat in feite een interregionale verbinding is (de afstand Antwerpen-Rotterdam is te vergelijken met Brussel-Luik) is een dergelijk systeem hoegenaamd niet gebruiksvriendelijk.
Dat het ook anders kan bewijzen de Duitse spoorwegen met hun (kwalitatief overigens zeer goede) ICE dienst. Deze biedt zowel flexibiliteit aan standaard tarief als voordeelformules met treinbinding, en is veel soepeler dan het Franse systeem met globale prijs.
Het "Europese beleid" terzake is erop gericht een vrije marktwerking te bevorderen. De open concurrentie zou ertoe moeten leiden dat aan de reiziger een betere dienst aan lagere prijs wordt aangeboden. In de praktijk is hier weinig van te merken daar het internationaal reizigersvervoer er globaal op achteruit gaat, vooral waar het om lokale verbindingen gaat.
Indien "Europa" werkelijk een performante open aanbod wil mogelijk maken, toegankelijk voor alle belangstellende operatoren, is het aangewezen om een objectief kader te creëren dat gericht is op de reiziger:
  • Het basistarief voor internationale vervoerbewijzen is het internationaal overeengekomen TCV-tarief
  • Elke operator is verplicht TCV-biljetten te aanvaarden op alle diensten
  • Op bepaalde treinen mag een toeslag op dit tarief worden opgelegd; deze houdt de plaatsreservering in en is beperkt tot een vastgesteld bedrag (bijvoorbeeld €25 in eerste klasse en €15 in tweede klasse)
  • Op nachttreinen geldt er een vastgestelde toeslag in functie van het type accomodatie (slaap- of ligrijtuig)
  • Het staat elke operator vrij om bijzondere vervoerbewijzen aan te bieden met treinbinding, aan het promotietarief dat hem past
Een dergelijke regeling zal een maximale transparantie bieden aan de reiziger, die aldus geen speelbal wordt van de marketing.

Labels:

2011-11-18

Zombies

Old lighting post in Antwerp port areaEen viertal jaren geleden berichtten wij over een merkwaardige oude verlichtingspaal in het Antwerps havengebied, met de oproep om ook dit "kleine" erfgoed in ere te houden.

Helaas vernamen wij van een plaatselijke correspondent dat de paal jammerlijk werd geveld. In tegenstelling met grootschalige sloopprojecten ging dit initiatief wellicht niet rechtstreeks uit van het hoogste beleidsniveau dat wij hier reeds meermalen aan de kaak hebben gesteld. Eerder ging het om een routinematige implementatie van het beleid door een lokale verantwoordelijke, een plichtsbewust ambtenaar, in een nauwgezette operatie om het betrokken gebied te saneren.

Het trieste is dat betrokkene wellicht niet eens heeft stilgestaan bij het historisch belang van deze paal. Oude broll is oude broll, weg ermee. En dit waar de ambtenaar die de werkopdracht hiertoe moest ondertekenen in principe toch iemand van een zeker intellectueel niveau moet zijn geweest, waarschijnlijk zelfs een ingenieur. Heeft deze dan geen enkel begrip voor technisch en intellectueel erfgoed, of voor de ontwikkeling van de elektrische installaties of de openbare verlichting? Heeft hij een inventaris oppgesteld van dergelijke palen teneinde een aantal relevante exemplaren te kunnen conserveren? Hebben zijn gedachten hierbij stilgestaan. Wellicht heeft hij überhaupt niet nagedacht, een gebrek aan hersenactiviteit dus. Waar de hersenen ophouden te werken, stopt ook het leven.
De betrokken ambtenaar is dus feitelijk overleden. Hij is echter nog onder ons, vrolijk sloopopdrachten ondertekenend. Met andere woorden, het is een zombie.

Een beleid gedragen door zombies, men zou zich in een griezelfilm wanen. Helaas steekt de werkelijkheid de fictie maar al te vaak voorbij...

Labels: ,

2011-03-20

Station Zennebrug gesloopt: de afbraakmanie gaat verder...


Gasoline station

Het hing reeds lange tijd aangeplakt maar thans is het volbracht: het Shell-station Zennebrug aan de Gentstesteenweg op de grens van Mechelen en Heffen is gesloopt.
Het station zal niet worden gesloten, maar vervangen door een "moderne" onbemande installatie.


Nochtans ging het enerzijds om een gebouw dat nog in een zeer degelijke staat was: de sloop is dus te beschouwen als een zuivere verspilling en kapitaalvernietiging. Maar wellicht paste het gebouw niet meer in de beleidsvisie van het bedrijf en stemde het niet overeen met hun business model.Anderzijds ging het hier om een knap staaltje van expo architectuur, een beeld van het maatschappelijk optimisme van de jaren zestig.


Men kan zich afvragen wat benzinestations met monumenten te maken hebben, maar dergelijke gebouwen zijn evengoed drager van een maatschappelijk geheugen en van de bijhorende cultuur. Door de onvermijdelijke opkomst van het elektrisch aangedreven voertuig zal het klassieke benzinestation in de toekomst nog meer worden bedreigd. In stadsverkeer, omwille van hun gunstig effect op het leefmilieu, vormen elektrische voertuigen een belangrijke factor voor de verbetering van het verkeer en meer in het bijzonder voor een gezonder leefomgeving. Nieuwe energieverdelingsconcepten als laadpalen, snellaadstations of batterijwisselstations zullen op onze straten verschijnen, een reden te meer om een aantal benzinestations die representatief zijn voor hun tijdsbeeld als erfgoed te koesteren.

Gasoline station

Labels: ,